Stadgar

Stadgar för Grötö Kappseglingsklubb (antagna vid extra årsmöte 1999-03-17)

Klubben stiftades den 7 augusti 1937 under namn Grötö Kanot Klubb, men ändrade namn den 7 augusti till Grötö Kappseglings Klubb. Klubbens hemort är Grötö, Öckerö.

Grötö Kappseglings Klubb har till uppgift att underhålla intresset för segelsporten, stödja kulturell verksamhet på Grötö, värna Grötös natur och miljö samt anordna lekar och dans.

§3
MEDLEMSKAP


mom 1. Medlemskap kan erhållas av enskild person och familj, där varje myndig person äger en röst.

mom 2. Till medlem antas den som följer klubbens stadgar och betalar årsavgiften.

mom 3. Medlem som trots anmodan ej betalat årsavgiften anses ha gått ur klubben.

mom 4. Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar klubben eller motarbetar dess intressen eller ändamål skall uteslutas av styrelsen om inte medlemmen rättar sig efter en skriftlig varning.

mom 5. Medlem som lämnat klubben eller uteslutits förlorar genast rätten att delta i klubbens arbete.

mom 6. Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersmedlem.

§4 AVGIFT


Medlemsavgiften fastställes av klubbens årsmöte.

§5


Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfatta idottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas utanför eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

§6
MÖTEN OCH VAL


mom 1. Årsmöte hålles senast februari månads utgång. Extra möte hålls då styrelsen så anser nödvändigt eller om minst fem medlemmar skriftligen så begär. Verksamhetsår är det samma som kalenderår. Ett allmänt klubbmöte skall hållas varje år senast tio dagar efter midsommarafton.

mom 2. Vid årsmötet skall följande förekomma:
1. Styrelsens verksamhetsberättelse,
2. Revisorernas berättelse,
3. Fråga om ansvarhetsfrihet,
4. Val av styrelseledamöter,
5. Val av revisorer, samt
6. Fastställande av årsavgiften.

mom 3. Kallelser till möten sker genom anslag på synlig plats på Grötö, senast två veckor före mötesdagen.

mom 4. Beslut skall fattas med enkel majoritet, förekommer lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Val skall om någon så begär ske med slutna sedlar.

mom 5. Ärenden som medlem önskar behandla vid årsmötet skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en vecka före.

§7
STYRELSE OCH REVISORER


mom 1.Styrelsen handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i överens-
stämmelse med stadgar och beslut.

mom 2. Styrelsen består av minst fem av årsmötet valda ledamöter för en tid av två år, dock så att växelvis kvarstår ena året två och andra året tre ledamöter. Ordförande och kassör väljs ej samtidigt.

mom 3. Ordförande och kassör väljs särskilt. Dessa tecknar var för sig styrelsens firma. Inom sig utser styrelsen övriga funktioner.

mom 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta den finner det nödvändigt. Dock minst en gång före varje klubbmöte eller då minst två av ledamöterna så begär.

mom 5. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga blivit kallade och minst tre är ense om beslutet.

mom 6. Styrelsen skall till revisorerna inlämna årsredovisning senast två veckor innan årsmötet.

mom 7. Vid årsmötet väljs minst två revisorer.

mom 8. Revisorerna skall senast på årsmötet lämna sin berättelse.


§8
STADGAR

Ändring av stadgar kan endast ske vid två på varandra följande möten med minst fjorton dagar emellan. Beslutet fordrar 3/4 majoritet vid mötet.

§10
UPPLÖSNING


I händelse beslut fattas om Klubbens upplösning, skall dess befintliga tillgångar överlämnas till något som gagnar segelsporten vid Grötö. Beslutet skall omedelbart delgivas riksidrottsförbundet.
Beslut om upplösning kan endast ske vid allmänt klubbmöte, utlyst minst 14 dagar i förväg i minst två av Göteborgs dagliga tidningar med angivande av att frågan om klubbens upplösning skall behandlas.
För beslutets giltighet fordras minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten med minst fjorton dagars mellanrum.

§11


Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter coh anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörande ordning utfärdade föreskrifter.
Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovan nämnda stadgar och föreskrifter vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.